Investicijų rizikos

AB „Invalda INVL“ įmonių grupės veiklai turi įtakos bendros šalių, kuriose vystomi verslai, ekonominės situacijos.
 
AB „Invalda INVL“ ir jos valdomos turto valdymo verslo bei kitos įmonės taip pat yra priklausomos nuo pagrindinių vadovų – juos praradus, bendrovės veikla galėtų būti paveikta neigiamai, ir mes galėtume prarasti verslo galimybes.
 
AB „Invalda INVL“ pagrindinė veikla – turto valdymas. Reikšmingą dalį valdomo turto sudaro antros pakopos pensijų fondų turtas Lietuvoje ir Latvijoje, todėl besikeičiantys su pensijų sistema susiję įstatymai gali neigiamai paveikti šios verslo linijos rezultatus.
 
AB „Invalda INVL“ investicijų pelningumas gali būti ženkliai mažesnis nei vidutinis pelningumas, istoriškai pasiektas privataus kapitalo industrijos, nes praeities rezultatai neatspindi ateities pelningumo.
 
Ekonominės recesijos ir nuosmukiai gali paveikti bendroves, į kurias yra investavusi įmonių grupė, bei sumažinti jų vertę, kartu ir grupės veiklos rezultatus.
 
AB „Invalda INVL“ gali nepavykti realizuoti pelno iš investicijų į įmonių akcijas. Bendrovės, į kurias investuoja grupė, gali nesukurti vertės ar net ją sunaikinti, nuvertindamos mūsų investicijas.
 
Grupės galimybės panaudoti atidėtojo pelno mokesčio turtą gali būti apribotos. Pasikeitimai įstatymuose ar kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose grupės veiklą, gali turėti reikšmingos įtakos jos verslui. Mokestinės politikos bei sektorių, kurie priklauso nuo valstybės finansavimo, reguliavimo politikos pakeitimas gali turėti neigiamų pasekmių įmonių grupės verslui.
 
Bendrovės ir grupės veiklos rezultatai gali itin svyruoti ir neparodyti ateities rezultatų.
 
Bendrovės akcijos kaina gali reikšmingai svyruoti. Akcijų, kurias įsigijo investuotojai, kaina gali būti didesnė arba mažesnė, priklausomai nuo daugelio faktorių, iš kurių dalis nepriklauso nuo mūsų įtakos.
 
Rinka gali vertinti AB „Invalda INVL“ akcijas mažiau nei turto tikroji vertė.
 
„Invalda INVL“ nėra patvirtinusi dividendų mokėjimo politikos ir nustačiusi minimalių dividendų, todėl lėšų išmokėjimas akcininkams nėra garantuotas.
 
Palūkanų normų pasikeitimai gali paveikti mūsų kapitalo kaštus, pelningumą ir mūsų galimybes pritraukti papildomo finansavimo.
 
Kredito rizika – egzistuoja rizika, kad grupės įmonių produkcijos ir paslaugų pirkėjai neįvykdys savo įsipareigojimų – tai neigiamai paveiktų pelną. Dėl didelės dalies įsipareigojimų nevykdymo laiku, gali sutrikti emitento įprastinė veikla, gali tekti ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, kurie ne visuomet gali būti prieinami. Emitentas taip pat patiria riziką laikydamas lėšas bankų sąskaitose ar investuodamas į trumpalaikius finansinius instrumentus.
 
Valiutų rizika – didžioji dalis „Invalda INVL“ grupės įmonių parduodamos prekes ir pirkdamos paslaugas patiria riziką, kad dėl neigiamų užsienio valiutos kurso pokyčių bus patirta nuostolių ar negautas planuotas pelnas.

Investicijų rizika
 
Grupės investicijos gali būti nelikvidžios – yra rizika, kad planuojami sandoriai neįvyks tuomet, kai tai yra planuojama. Mes galime realizuoti savo investicijas, kai bendrovės, į kurias investavome, yra parduodamos, pritraukia papildomo kapitalo ar yra listinguojamos biržoje.
 
Mūsų investicijos į smulkias ir vidutines įmones yra rizikingos, ir pačiu blogiausiu atveju įmanoma prarasti visą investuotą sumą.
 
Kai mes neturime bendrovių, į kurias investuojame kontrolės, įmonių vadovybė bei kiti akcininkai gali priimti sprendimus, sumažinančius mūsų investicijos vertę.

Investavimo į akcijas rizika 

Investuodami Jūs prisiimate su investavimu susijusią riziką. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Investicijų praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Naujausią informaciją apie bendrovės „Invalda INVL“ paprastųjų vardinių akcijų kainą, galite rasti čia. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti investicijų tinkamumą Jums, su investavimu susijusius mokesčius, atkreipti dėmesį į visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai susipažinti su bendrovės ataskaitomis ir dokumentais, kuriuos galite rasti čia.


Visa šiame tinklalapyje išdėstyta informacija yra informacinio ir (ar) reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar raginimas pirkti, parduoti, laikyti bendrovės „Invalda INVL“ paprastąsias vardines akcijas. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas.